Atenció colles: finalitza el termini per sol·licitar l’assegurança voluntària per a les juntes directives

Tal com es va anunciar a l’Asemblea General Ordinària del passat febrer, recordeu que hi ha la possibilitat de sol·licitar una assegurança opcional per a les juntes directives de les colles.

La pòlissa cobreix tots els membres de les juntes directives i gerents de les possibles reclamacions rebudes per tercers, membres de les colles, entitats i altres membres de la juntes per actes de gestió negligents o incorrectes comesos en el compliment de les seves funcions.

Aquesta pòlissa pot ser útil, per exemple, en els casos següents:
 • Incompliment d’estatuts: una junta pren una decisió que, segons els estatuts, cal prendre en assemblea, com ara la decisió d’apujar les quotes, etc.

 • Incompliment de decisions preses en assemblea: la junta fa cas omís de les decisions preses en assemblea.

 • Casos en què la junta directiva no compleix els termes per a la presentació de nous candidats en cas d’eleccions retardant l’entrega de bases de dades per a campanyes, etc.

 • Casos en què un membre de la junta directiva, sense aprovació de la junta i de l’assemblea, entrega la base de dades de l’entitat per fer una campanya de vendes als socis (assegurances, telefonia, etc.)

 • Possibles reclamacions per factures impagades en cas de que la junta no estigui d’acord amb els materials entregats segons els contractes signats i rebi una reclamació per impagament (per manca de la qualitat establerta, mides, colors, etc.)

Què cobreix l’assegurança:
 • En tots el casos, queda cobert el pagament de les despeses d’advocats (el nomenament d’advocats és decisió del prenedor i de les colles, i només caldrà que la companyia i els advocats designats es posin d’acord en els honoraris). En tot cas, estaran sempre tutelats per la companyia d’assegurances.

 • També estaran  cobert el pagament de despeses de restitució d’imatge de la colla o coordinadora en publicacions locals o nacionals, així com les despeses d’investigació i les possibles sancions administratives (excloses les fiscals) que se’n puguin derivar.

 • La companyia dóna cobertura a totes les reclamacions noves rebudes un cop entra en vigor la pòlissa, encara que la causa de la reclamació hagi succeït abans de l’entrada en vigor, sempre que es pugui demostrar el desconeixement per part de la junta de l’existència de la reclamació en qüestió.

 • Queda cobert l’avançament de fiances penals.

Límit de la cobertura:
 • Per a la junta de l’agrupació: 1.000.000 € per sinistre i any

 • Per a la colla: 150.000 € per sinistre i any

Aquesta assegurança és voluntària, i el seu preu pot variar en funció de la quantitat de colles que s’hi apuntin. Actualment, el seu cost és de 12 €/any i, segons la quantitat de colles que la sol·licitin, el preu serà inferior.

Per sol·licitar aquesta assegurança, només cal que envieu el nom de la colla, el número de soci i el NIF abans del proper 8 d’abril a l’adreça electrònica agrupacio@gegants.cat.