Condicions generals d’ús

Les clàusules que a continuació es relacionen regulen les condicions d’ús del Portal d’Internet de L’AGRUPACIÓ DE COLLES DE GEGANTERS DE CATALUNYA (d’ara endavant, el Portal). L’expressió “usuari” comprèn qualsevol persona que accedeixi al Portal www.gegants.cat, ja sigui directament, o des de qualsevol altre lloc d’Internet.

Les condicions generals que regulen l’ús del Portal són les següents:

GENÈRIQUES

Els serveis que ofereix l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya a través del present lloc d’Internet es regulen per les clàusules previstes a les presents condicions (sens perjudici dels restants avisos legals que figuren en el Portal).

L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya es reserva el dret a modificar, total o parcialment, aquestes condicions generals, resultant d’aplicació les noves que pugui acordar des del moment de la seva inserció a la pàgina. En qualsevol cas, les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els serveis prèviament utilitzats pels usuaris.

Per a qualsevol aclariment en relació amb aquesta pàgina Web o les presents Condicions, l’usuari pot posar-se en contacte amb l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya enviant un correu electrònic a agrupacio@gegants.cat.

IDENTIFICACIÓ I RAÓ SOCIAL DE L’ENTITAT OFERENT

L’entitat titular del present Portal d’Internet és l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya amb seu al carrer Anselm Clavé, 3 , 08980 Sant Feliu de Llobregat.

  • L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, amb número de NIF G58548116, i domicili al carrer Anselm Clavé, 3, 08980 Sant Feliu de Llobregat, és una entitat sense ànim de lucre, inscrita al Registre d’associacions de la Direcció General de Dret i Entitats del Departament de Justícia amb número 750-J/1.

CONDICIONS D’ACCÉS DE L’USUARI

L’usuari del present Portal d’Internet s’obliga a utilitzar la informació continguda en aquest lloc exclusivament per a les seves pròpies necessitats, i a no realitzar directa o indirectament cap tipus d’explotació comercial dels continguts i serveis als quals hi té accés.

L’usuari té dret a l’accés lliure i gratuït a la informació pública recollida a la present pàgina Web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc.), així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de software continguts a la present pàgina Web), són propietat de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya que puguin prestar els serveis que s’ofereixen a través del Portal. Per tant, estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense l‘autorització prèvia, escrita i fefaent de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya o, en el seu cas, de l’entitat prestadora de serveis que ostenti la titularitat dels drets, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol altre ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina Web i l’ús dels serveis que s’hi ofereixen.

L’accés als serveis de la pàgina no suposa per part de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya cap renuncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts, sense l’autorització prèvia, expressa, i per escrit dels respectius titulars dels esmentats drets, tot això sens perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti d’acord amb els principis de bona fe, es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d’aquests drets, i s’utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.

La responsabilitat derivada de l’ús dels materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina Web correspondrà exclusivament a l’usuari.

OBJECTE DEL PORTAL

El present Portal d’Internet té la finalitat de donar a conèixer l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, així com els seus objectius, activitats i serveis.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Informació

La informació rebuda per l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat.

A aquests efectes, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya informa als usuaris que les dades personals que puguin facilitar a través d’aquesta pàgina Web són incorporades en els registres titularitat de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya amb la finalitat de desenvolupar adequadament les sol·licituds dels usuaris i dur a terme les funcions pròpies de l’organització.

Drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament de dades

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió i limitació del tractament de dades que contempla la normativa aplicable, l’usuari pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, Ref. Protecció de dades, al carrer Anselm Clavé, 3,  08980 Sant Feliu de Llobregat, o bé per correu electrònic a agrupacio@gegants.cat.

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custodia de dades

L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme a la vigent normativa, establint tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades facilitades pels usuaris, sens perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Cookies

L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya informen als usuaris que poden utilitzar cookies* per a l’adquisició de dades amb la finalitat de facilitar l’accessibilitat al present lloc Web. Aquestes cookies no controlen la informació individual, sinó informació anònima per tal que el lloc Web pugui recuperar la informació relativa a les seves preferències (idioma i grandària de la lletra).

* Una cookie pot definir-se com un fitxer de text que un servidor Web té l’habilitat d’enviar al navegador i s’emmagatzema posteriorment en el seu sistema.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per tal de ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. A aquests efectes, pot consultar les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regeixen pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.